HYGIC Dezinfekční roztok na ruce 300 ml

HYGIC Dezinfekční roztok na ruce 300 ml
Biocidní přípravek s 99,9%* účinností proti bakteriím, obaleným virům a kvasinkám, který je vhodný pro každodenní použití s jemnou květinovou vůní bílého čaje. Účinný proti obaleným virům jako je například koronavirus a chřipkový virus H1N1. Dezinfekční roztok je obohacen o extrakt z listů Aloe vera, který napomáhá chránit a hydratovat pokožku rukou. Obal výrobku je označen hmatatelnou výstrahou – trojúhelníkem pro nevidomé.
Dostupný i v 5l balení.

(*Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus, Enterococcus hirae, Candida albicans, Vaccinia virus)

HYGIC Dezinfekční roztok na ruce splňuje následující normy

Přípravek HYGIC Dezinfekční roztok na ruce prokázal deklarovanou baktericidní účinnost (ČSN EN 1276:2020 – koncentrovaný, 1 min, čisté podmínky, 20 °C) za daných podmínek zkoušky.

Přípravek HYGIC Dezinfekční roztok na ruce prokázal deklarovanou protikvasinkovou účinnost (ČSN EN 1650:2020 – koncentrovaný, 1 min, čisté podmínky, 20 °C) za daných podmínek zkoušky.

Přípravek HYGIC Dezinfekční roztok na ruce prokázal deklarovanou účinnost obalené viry (ČSN EN 14476+A2:2020 – Vaccinia virus, koncentrovaný, 1 min, čisté podmínky, 20 °C) za daných podmínek zkoušky.

Návod na použití

Přípravku použijte dostatečné množství (na každou dlaň 3 ml), aby pokryl celou plochu. Naneste na dlaně a rozetřete po celých rukou a zápěstích; zvláštní pozornost věnujte záhybům v kůži. Dobře vtírejte, dokud není kůže suchá. Tento postup by měl trvat přibližně 1 minutu. Použití maximálně 10x denně. Extrakt z Aloe vera má pečující účinky.

Účinné látky

Ethanol 65 g/100 g.

Nebezpečí

Nebezpečí – hořlavinaNebezpečí – pozor

Vysoce hořlavá kapalina a páry. Způsobuje vážné podráždění očí.

Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Uchovávejte mimo dosah dětí. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. Po manipulaci důkladně omyjte ruce a zasažené části těla. Používejte ochranné brýle. Přetrvává-li podráždění očí: vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. V případě požáru: K uhašení použijte práškovací hasící přístroj/písek/oxid uhličitý. Odstraňte obsah/obal předáním oprávněné osobě k nakládání s odpady nebo vrácením dodavateli. Obsahuje Hexyl Salicylate. Může vyvolat alergickou reakci.

Nádobu uchovávejte těsně uzavřenou.

Používejte biocidní přípravky bezpečným způsobem. Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o přípravku.

Dermatologicky testováno.

Vyrobeno v České republice.